Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend alkotmánya

 

THE CONSTITUTION

OF

THE MILITARY AND HOSPITALER

ORDER OF SAINT LAZARUS OF JERUSALEM

( GMC/GEC – Appendix 2 )

 

A JERUZSÁLEMI SZENT LÁZÁR KATONAI ÉS KÓRHÁZI LOVAGREND ALKOTMÁNYA

2014. augusztusi határozat

1 CIKKELY

1.1 A REND JELLEGE

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Joghatóság a keresztény lovagság nemzetközi ökumenikus rendje. Egyben katonai rend és irgalmas kórházi rend, elkötelezett a betegek és szegények gondozására és segítésére, valamint a keresztény hit, a hagyományok és a keresztény lovagság elveinek támogatására és védelmére.

 

2 CIKKELY

2.1 VALLÁS

A Rend minden tagja elismert keresztény hit szerint megkeresztelt és vallását gyakorló legyen, aki elkötelezett a kereszténység elvei iránt.

 

2.2 Nem keresztények

Azok a személyek, akik nincsenek megkeresztelve és/vagy nem tagjai valamely elismert keresztény hitnek, de elkötelezettek a Rend jótékonysági munkája iránt, az Érdem közösségén keresztül kapcsolódhatnak.

 

3 CIKKELY

3.1 A REND CÉLJAI

A Rend céljai:

 • A keresztény hit fenntartása és védelme;

 • A keresztények történelmi támogatásának megtartása a Szentföldön;

 • A szegények, betegek és elesettek támogatása, megsegítése és segítése, különösen azoké, akik leprától, vagy hasonló betegségektől szenvednek - vallási, faji, származási vagy életkori megkülönböztetés nélkül.

 • A keresztény lovagság eszméinek és a Rend hagyományainak előmozdítása és megtartása;

 • Munkálkodni akeresztény egységért

 • Krisztus tanításainak követése;

 • Jótékonysági, emberbaráti, egészségügyi és oktatási területen végzett tevékenységével az emberi jogok nemzetközi kartáiban lefektetett célok és elvek teljesülését támogatja.

 

4 CIKKELY

4.1 A REND KERESZTJE

A Rend keresztje hagyományosan egy zöld nyolcágú kereszt.

 

5 CIKKELY

5.1 A REND CÍMERE ÉS JELSZAVA

A Rend címere: zöld ezüst kereszt, felül az egész egy nyolcágú kereszttel, körülvéve a Nagy nyaklánccal, az egész egy fekete paláston, bojtokkal és arany díszítésekkel, a baloldalon zöld színű nyolcágú kereszttel, felül a Rend Keleti koronája zöld sapkával, mely zöld színben sorakoztatva a Keresztet és az Aranyalmát hordozza, alatta a Rend jelszava: “Atavis et Armis”.

 

5.2  A REND PECSÉTJE

A Rend pecsétje a Rend címeréből  és a „S. Ordinis Sancti Lazari Hierosolymitani” feliratból áll.

6 CIKKELY

6.1 FOHÁSZ

A Rend minden hivatalos aktusa előtt elhangzik a hagyományos fohászkodás: “Isten, Szűz Mária és Szent Lázár nevében,”vagy ez a fohászkodás:

“ Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében,” avagy egy lényegét tekintve hasonló fohász.

 

7 CIKKELY

7.1 A REND SZÉKHELYEI

A Rend székhelyei a következők:

A Rendcímzetes székhelye, egymást követően Jeruzsálemben, St. Jean d’Acre és a Boigny kastély Franciaországban, amelyek romjai és a jelenlegi kastély maradnak a Címzetes székhelyek.

 • A Rendnagymesteri székhelye az a hely lesz, amit a Nagymester annak kijelöl.

 • A Rendigazgatásiszékhelye

A Rend Nagykancelláriájának kijelölt helye, valamint a Jeruzsálemi Szent Lázár Nemzetközi Kórházi Alapítvány Főirodája.

 

8 CIKKELY

8.1 A REND KORMÁNYZÁSA

A Rendnek jogi személyisége lesz, ahogyan a Rend törvényei megszabják.

 

A Rend kormányzata a következőkből áll:

 • A Nagymester – The Grand Master

 • Az Általános Káptalan – The Chapter General

 • A Nagymesteri (Magisztrális) Tanács – The Grand Magistral Council

 • A Nagytanács pro tem. – The Grand Council pro tem.

 • A perjelségek vezetői – The Heads of Jurisdiction

 • A Jeruzsálemi Szent Lázár Nemzetközi Kórházi Alapítvány Választmánya – The Board the International Hospitaller Foundation of Saint Lazarus of Jerusalem

 

8.2  A NAGYMESTER

 

Nagymester a Rend legfőbb vezetője, akire ráruházták az Általános Káptalan összes hivatalát és tekintélyét, hacsak ezen helyen nem rendelkeznek másképp. Az Általános Káptalan választja meg - a Rend aktív tagja kell, hogy legyen, valamint uralkodó család, vagy korábbi uralkodó család tagja, avagy olyan egyén, aki főnemességi cím örökös viselője.

A Nagymester lesz a Jeruzsálemi Szent Lázár Nemzetközi Kórházi Alapítvány elnöke.

A Rend legfőbb vezetőjeként hivatalának kezdeti időszakát addig fogja viselni, amíg vissza nem vonul, le nem mond, el nem éri a hetvenötödik (75) életévét, avagy cselekvőképtelené nem válik, bármelyik is következzék be előbb.

A Nagymestert az Általános Káptalan mozdíthatja el hivatalából, de csak felelősségre vonással.

 

Amikor a Nagymester eléri a hetvenötödik (75) életévét, a Nagymesteri Tanácsdönthet újra kinevezéséről, mégpedig annyi időre, amennyire megszabja.

 

Abban az esetben, ha cselekvőképtelenség okozza a Nagymester képtelenségét a szolgálatra, avagy másképp következik be üresedés a Nagymester hivatalában, a Nagymesteri Tanácsössze fogja hívni az Általános káptalani gyűlést, amely dönthet az utód megválasztásáról.

 

Amikor és azt követően, hogy a Nagymester megszűnik a Rend legfőbb vezetőjeként eljárni, megítélhetik Neki az Emeritus Nagymesteri méltóságot.

 

Mielőtt a Rend vezetőjeként beiktatják, a Nagymesternek a következő esküt kell tennie a Spirituális Védelmező jelenlétében vagy az Általános káptalani gyűlésen, avagy a Nagymesteri Tanács gyűlésén:

 

“Ünnepélyesen ígérem a Mindenható Isten előtt, hogy mindenkor tisztelem, megvédem és betartom Szent parancsait, valamint biztosítom, hogy védelmeztessenek, tiszteltessenek és betartassanak, amennyire hatalmamban áll; lojálisan és hithűen vezetem és irányítom a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai Kórházi Rendet, ahogy ez a Nagymester kötelessége és méltóssága, valamint  betartom a Rend Alapszabályzatát, törvényeit, rendeleteit és szokásait, és biztosítom, hogy ugyanezeket megtartsa, tiszteletben tartsa a Rend minden tagja; Isten engem úgy segéljen.”

 

A Spirituális Védelmező távollétében az eskü letehető a Rend Egyházi Nagyperjeljének jelenlétében, illetve ha ő is távol van, akkor egy olyan magas méltóságú egyházi vezető jelenlétében, akit a Nagymesteri Tanács nevez ki a Spirituális Tanácsadó Tanács tanácsára.

 

Következésképp, a tisztség esküjének letételét követően a Nagymestert hivatalába a visszavonuló Nagymester - ha jelen van -, és/vagy két jelenlévő Legfelső Nagy Tisztségviselő iktatja be.

 

8.2.1 A REND KOADJUTORA (KISEGÍTŐJE)

A Kisegítő (Koadjutor)a Rendben a Nagymester után az első méltóság.

A Koadjutor már kinevezése előtt a Rend aktív tagja és uralkodó család vagy korábbi uralkodó család tagja kell, hogy legyen, vagy olyan egyén, aki főnemesi örökletes címet visel. A Nagymester nevezi ki, a Nagymesteri Tanács tanácsára és beleegyezésével. A Koadjutor helyettesíti a Nagymestert, ha az beteg, cselekvőképtelen vagy másképp képtelen ideiglenesen ellátni hivatalából fakadó kötelezettségeit. Abban az esetben, ha a Nagymester elhúzódó betegség, vagy állandó cselekvőképtelenség miatt – ahogy a Nagymesteri Tanácsmeghatározza,- avagy halála vagy lemondása esetén a Koadjutor lesz az ideiglenes Nagymester, amíg az Általános Káptalan meg nem választja a Nagymester utódját. A tisztségre a Nagymesteri Tanácsjóváhagyásával megválaszthatóvá válik.

 

8.2.2 A NAGYMESTER ÉS KOADJUTOR HIVATALÁNAK BETÖLTETLENSÉGE

Abban az esetben, ha a Nagymester nem képes hivatalát gyakorolni, akkor a Rendet a Koadjutor fogja irányítani addig, amíg a Nagymester képes lesz a feladatainak eleget tenni, vagy nem választanak új Nagymestert. A Nagymester bármikor jelezheti a tisztségről való lemondásának szándékát, s ilyen esetben, ennek elfogadásakor a Nagymesteri Tanácsnak ratifikálnia kell, valamint megállapodni a visszavonulás dátumában, amikor abbahagyja a tisztség viselését. Amennyiben a Koadjutor hivatala is betöltetlen, akkor ilyen körülmények között és csak ilyenkor, a Rendet a Nagymesteri Tanács fogja irányítani a Nagymester megválasztásáig.

 

8.2.3 A NAGYMESTER KÖTELEZETTSÉGEI ÉS FELELŐSSÉGEI

A Nagymesterhez tartozik:

 • A Nagymesteri Tanácsösszes tagjának kinevezése;

 • A Görök Melkita Katolikus egyház Vezető Pátriarkájának meghívása, hogy továbbra is legyen a Rend Spirituális Védelmezője;

 • A Rend Nagy Tisztségviselőinek kinevezése

 • Az összes Nagyperjel, Nagy Végrehajtó (Tartományvezető), perjel, tartományi- és más perjelségi vezető kinevezése;

 • Tagok felvételének jóváhagyása a Rendbe;

 • Tagok előmenetelének jóváhagyása a Renden belül;

 • Tagoknak a Rendből való kizárásának jóváhagyása;

 • A Rendben rendeletek, határozatok, diplomák és törvények kibocsátása az Alkotmánnyal egyezően;

 • Ő az egyetlen hatóság, aki odaítéli a Rend Lovagi Nagy Keresztje, Dáma Nagy Kereszt és az Egyházi Nagy Kereszt kitüntetések fokozatait; hasonlóan az Érdem Közössége megegyező fokozatait; hasonlóan az Érdem Arany Kereszt kitüntetéseket és az Érdem Arany Medálját;

 • Összehívja az Általános káptalant;

 • Ratifikál Nemzetközi egyezményeket;

 • Irányítja a Rend ügyeit és javait, felügyeli tulajdonait.

 

Amikor a hivatalához tartozó kötelességeket és felelősséget gyakorolja, a Nagymester kikéri a megfelelő Nagy Tisztségviselő vagy Tisztségviselők vagy a Nagymesteri Tanács tanácsát, ahogy az eset megköveteli, kivéve, ha másképp rendelkeznek jelen dokumentumban.

 

8.2.4 JOGKÖR ÁTADÁSA

A Nagymester Tanácsban irányítja a Rendet, így, az ügyek vezetésének és a Rend munkájának megkönnyítésére, a megfelelő Nagy Tisztségviselő vagy Tisztségviselők, vagy a Nagymesteri Tanácstanácsára a Rend napi működéséhez átadhatja - az Alkotmánynak és törvényeknek megfelelően –bármely jogkörét vagy hatáskörét bármelyik tisztségviselőnek, akit kijelöl.

 

8.2.5 FELVÉTEL KIFOGÁSOLÁSA

Egy személyt sem vehetnek fel a Rendbe tagként vagy a Közösségbe társulóként, ha a Nagymester ellenzi.

 

8.2.6 KIZÁRÁS ÉS ELMOZDÍTÁS

Mivel a Nagymester hatáskörébe tartozik a tagok felvétele a Rendbe, valamint a Nagy Tisztségviselők kinevezése, az ő hatásköre tagok kizárása a Rendből, illetve tagok elmozdítása tisztségükből.

Tanácsot fog kérni, mielőtt ezt megtenné, a törvények rendelkezései szerint. A Nagymesteri Tanácsés/ vagy a Nagy Tisztségviselők kérhetik a Nagymestert, hogy zárjon ki egy tagot, vagy távolítsa el a tisztségből vagy a méltóságából.

 

8.2.7 KIJELÖLÉS IDEJE

A Rend összes tagja, akit valamely hivatalra vagy méltóságra kijelöltek a Rend Kormányzásában a 8.1. szakasz szerint, az ilyen hivatalban vagy méltóságban egy előírt időszakban vagy három éves időszakban, de legfeljebb kilenc évig fog szolgálni. A Nagymester a GMC tanácsára az ilyen hivatal vagy méltóság idejét kivételes okokból meghosszabbíthatja.

 

8.3 AZ ÁLTALÁNOS KÁPTALAN

A Rendben a legfőbb kormányzó testület és az összes hatalom letéteményese az Általános Káptalan, amikor összehívják, s az összehívások közötti időszakban a hatalmát a Nagymesterre ruházzák, amit ő az Alkotmánynak és az ennek alapján hozott Törvények rendelkezéseinek megfelelően gyakorol.

Az Általános Káptalan a Jeruzsálemi Szent Lázár Nemzetközi Kórházi Alapítványba integrált testület lesz.

 

8.3.1 AZ ÁLTALÁNOS KÁPTALAN ÖSSZETÉTELE

Két résztvevő kategória létezik szavazati joggal:

1. A Rend összes tagja, aki jó becsülettel rendelkező Lovag vagy Dáma, vagy e feletti rangú, amely jó becsületet írásban kell megerősítenie annak a Joghatóság fejének, amelyhez tartozik, valamint az illetékes Nagy tisztségviselőnek is meg kell erősítenie.

2. A nemzeti joghatóságok jogi entitásai, örökletes és nagy parancsnokságai (együttesen hivatkozva a továbbiakban joghatóságok), amelyeknek szerződésük (Egyetértési megállapodásuk) van a Jeruzsálemi Szent Lázár Nemzetközi Kórházi Alapítvánnyal, hacsak nem függesztették azt fel.

 

8.3.2. AZ ÁLTALÁNOS KÁPTALAN ÖSSZEHÍVÁSA

Az Általános káptalant a Nagy Döntőbíró, avagy más delegált Legfőbb Nagy Tisztségviselő hívja össze a Nagymester vagy a Nagymesteri Tanácsutasítására.

Az Általános Káptalan tartásáról legalább 120 nappal előzetesen a napirendi pontokkal egyetemben értesítés küldendő az összes joghatóság vezetőjének.

 

8.3.3 VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

A Nagymesteri Tanácsfog kijelölni egy Választási bizottságot, amelyet a Nagy Döntőbíró és/vagy más delegált Legfőbb Nagy Tisztségviselő fog vezetni, az Általános Káptalan levezetésének és igazgatásának felelősségével. A kialakított eljárásoknak megfelelően a választási bizottság érvényes választási nyilvántartást fog összeállítani a Rend Lovagjairól és Dámáiról, akik jó becsületnek örvendenek, valamint azokról a joghatóságokról, amelyeknek szerződése van a Jeruzsálemi Szent Lázár Nemzetközi Kórházi Alapítvánnyal.

 

8.3.4 A REND SZAVAZÁSI ELJÁRÁSAI

Az egyes joghatóságok vezetői lesznek felelősek azért, hogy biztosítsák, hogy a jó hírnévvel, becsülettel rendelkező Lovagok és Dámák neve és diploma száma benyújtásra kerüljön a választási bizottsághoz, nem később, mint legalább harminc (30) nappal az Általános Káptalan megtartására kitűzött nap.

 

Szavazás meghatalmazással

Minden egyes jó hírnévvel rendelkező Lovag vagy Dáma jogosult lesz szavazni az Általános káptalanon, személyesen vagy írásos meghatalmazással, amit előzetesen átad annak a joghatóság vezetőjének, amelyhez a Lovag vagy a Dáma tartozik. Ilyen írásos meghatalmazást csak az érintett tag tölthet ki. A Nagy Döntőbíró által kiadott meghatalmazási űrlap bármely részének megváltoztatása - akár szerkezetében, akár stílusában vagy tartalmában - a Nagy Döntőbíró vagy más megbízott Legfőbb Nagy Tisztségviselő írásos jóváhagyása nélkül érvényteleníti a meghatalmazást.

 

A szavazásra jogosult joghatóságok szavazatát a Joghatóság vezetője vagy megbízottja kapja, olyan személy, aki tagja a joghatóságnak, azzal a megbízatással, hogy szavazzon a joghatóság nevében.

 

A szavazatok többsége

Következésképp az Általános Káptalan minden törvénye érvényes lesz, amikor ugyanezt jóváhagyó szavazással a személyesen jelen lévő vagy megbízott által szavazatra jogosult Lovagok, Dámák, és Joghatóságok legalább kétharmada (2/3) megszavazta.

 

8.4  A NAGYMESTERI TANÁCS

A Nagymesteri Tanácsa Rend politikacsináló szerve, jóváhagyja a Nagymesteri tisztség összes jelöltjét, és/ vagy a Koadjutort. A Nagymester által kinevezett összes Nagy Tisztségviselőből és egyéb Tisztségviselőkből tevődik össze.

Legalább kétévente egyszer tart gyűlést, a Nagy Döntőbíró vagy más felhatalmazással bíró Legfőbb Nagy Tisztségviselő felhívására fogja összehívni a Nagymester utasítására. A gyűlés előtt tagjai legalább kilencven (90) nappal a napirend közlésével értesítendők. A Nagymester, vagy az általa kinevezett Nagymesteri Tanácsegy tagja fogja elnökként levezetni a Nagymesteri Tanácsgyűlését.

 

A Nagymesteri Tanácslesz a Jeruzsálemi Szent Lázár Nemzetközi Kórházi Alapítvány belső testülete.

 

A Nagymester jóváhagyásával a Nagymesteri Tanácshozza létre a következőket:

 • Állandó bizottságok

 • Permanens bizottságok

 • Egyéb bizottságok és ad hoc bizottságok.

 

A tagokat és a bizottságok elnökeit a Nagymesteri Tanács nevezi ki.

A bizottságok feladatkörét a Nagymesteri Tanács határozza meg.

 

8.5 A NAGYTANÁCS pro tem.

               A Nagytanács felelős a Rend Alkotmánya, Alapszabálya, törvényei, szabályzása és a Nagymester rendeleteinek, rendelkezéseinek politikai, avagy értelmezési és helybenhagyási kérdéseiben a különbségek ellenőrzésére és eldöntésére. A Nagy Tanács legalább öt tagból áll, két tag a Nagymesteri Tanácsból (ahol közülük az egyik a Legfőbb bíró és a másik egy gyakorló jogász), a nemzeti joghatóságok két vezetője, és egy elnök, akit a Tanács választ. Az összes tagot a Nagymester fogja kijelölni a Nagymesteri Tanácsjavaslata alapján.

 

A Nagy Tanácsnak a következő funkciói lesznek:

 • Tanácsokat ad a Nagymesteri Tanácsnak olyan ügyekben, amelyekért felelős, ha erre felszólítják;

 • A Nagytanács munkájának segítésére kinevezheti a Rend más tisztségviselőit vagy olyan tagjait, akik specifikus területeken szakértelemmel rendelkeznek;

 • Vizsgálati albizottságokat állíthatnak fel időnként, amely a Rend tagjaiból áll; különösen felelősek albizottság felállításáért, amikor erre felszólítják, fegyelmi ügyek vagy tagok közötti egyéni vagy kollektív, avagy a Rend bármely törvénykezési szervének tagja vagy tagjai közötti jogviták elbírálásának céljára;

Amikor szükséges, kikéri megfelelő képzettségű személyek tanácsát, akik nem tagjai a Rendnek. A Tanács a Nagymesteri Tanácsidézésére gyűlik össze.

8.6 JOGHATÓSÁGOK VEZETŐI

A Joghatóságok vezetőinek gyűlése a Jeruzsálemi Szent Lázár Nemzetközi Kórházi Alapítvány belső testülete.

A Joghatóság vezetőinek gyűlését nem ritkábban, mint kétévente egyszer össze kell hívni. Összetétele: az összes joghatóság vezetője vagy kijelölt képviselőik, és a Nagymesteri Tanács tagjai. A gyűlést a Nagymester felhívására hívják össze. A gyűlést megelőzően legalább kilencven (90) nappal értesítést kell küldeni a napirenddel együtt a joghatóság vezetőinek és a Nagymesteri Tanács tagjainak.

A Nagymester, vagy a Nagymesteri Tanács egy általa kijelölt tagja fog elnökölni a Joghatóságok vezetőinek gyűlésén.

Nem vehet részt a Joghatóságok vezetőinek gyűlésén annak a joghatóság a feje vagy kijelölt képviselője, amely joghatóság a Renddel nincsen megfelelően rendezett állapotban. A gyűlés eljárását a Szabályok szabályozzák.

 

8.7 MEGHATALMAZOTTI SZAVAZÁS

Meghatalmazott általi szavazás nem megengedett egyik gyűlésen sem, kivéve az Általános káptalant, ahogyan erről az Alkotmány 8. cikkelyének 8.3.4. szakasza rendelkezik.

 

8.8 SZAVAZÁS

A Rendben a szavazást következőképpen folytatják le:

 • Az Általános Káptalan: Az Általános káptalanon a szavazást az Alkotmány 8 cikkelyének 8.3.4. szakasza rendelkezéseivel egyezően bonyolítják le.

 • A Nagymesteri Tanács: A Nagymesteri Tanácsban minden egyes tagjának egy szavazata lesz minden egyes, a gyűlés elé tárt kérdésben.

 

 • A Nagytanács pro tem.: A Nagytanács minden egyes tagjának egy szavazata lesz minden  egyes elébe tárt kérdésben.

 • Joghatóságok vezetőinek gyűlése: minden egyes joghatóság vezetőnek, vagy távollétében meghatalmazott képviselőjének egy szavazata lesz minden egyes elébe tárt kérdésben.

 

9 CIKKELY

9.1 A FŐ NAGY TISZTSÉGVISELŐK

A Nagymester fogja kijelölni a Rend Fő Nagy Tisztségviselőit, és ő határozza meg funkciójukat és felelősségi körüket is.

A Rend Fő Nagy Tisztségviselői a Rend Nagy Parancsnoka, a Rend Egyházi Nagyperjele, a Nagy Kancellár, a Nagy Döntőbíró, a Nagy Ispotályos, a Főbíró, a Nagy Alkancellár (Igazgatás) és a Nagy Alkancellár (Pénzügy). A Nagymester a Nagymesteri Tanács tanácsára további Tisztségviselőket nevezhet ki, olyan hatáskörrel és felelősséggel, amelyeket szükségesnek vagy megfelelőnek talál.

 

Minden egyes Tisztségviselőnek van munkaköri leírása, amit a Nagymester a Nagymesteri Tanácsjavaslata alapján határoz meg.

 

Minden egyes Tisztségviselő éves jelentést készít az elmúlt évi teljesítményéről.

Ezt az éves jelentést megküldi a Nagymesternek és a Nagymesteri Tanácsnak.

 

9.1.1 A REND NAGY PARANCSNOKA

A Rend Nagy Parancsnoka a Nagymester felhatalmazásával a Rend Fő Végrehajtó Tisztségviselőjeként jár el, valamint ő felelős a politikák végrehajtásáért, a Rend Nagykancellárjával szoros együttműködésben.

 

9.1.2 A REND EGYHÁZI NAGYPERJE

A Rend Egyházi Nagyperje a Spirituális Tanácsadó Tanács támogatásával tanácsot és támogatást nyújt a joghatóságoknak, valamint tanácsot ad a Nagymesternek és a Nagymesteri Tanácsnak a Rend mindennemű egyházi és lelki ügyében. A Nagymester a Spirituális Védnökkel való konzultációt követően nevezi ki a Rend Egyházi Nagyperjelét.

 

9.1.3 NAGYKANCELLÁR

A Nagykancellár a Rend Pénzügyi és Adminisztrációs részlegét felügyeli, és olyan egyéb kötelezettségeket teljesít, amelyeket rábíznak.

Szoros együttműködésben dolgozik a Rend Nagy Parancsnokával.

 

9.1.4 NAGY DÖNTŐBÍRÓ

A Nagy Döntőbíró felügyeli a helyes protokoll előkészítését az összes formális gyűlés eljárásához és azok betartását. Amikor megfelelően hívták össze, ő felelős azért, hogy időben adják ki a meghívókat az összehívásra az Általános káptalanokra és Nagymesteri Tanácsgyűlésére, ahogyan a joghatóságok szavazólistáját és a meghatalmazottak listáit is áttekinti és elfogadja.

 

9.1.5 NAGY ISPOTÁLYOS

A Nagy Ispotályos a Rend Nagy Tisztségviselője lesz, aki felelős azért, hogy tanácsot adjon a Nagymesternek,

Nagymesteri Tanácsnak és a joghatóságoknak, valamint konzultál velük a Rend kórházi tevékenységéről.

A Nagy Ispotályos lesz felelős egy átfogó éves jelentés kiadásáért a joghatóságok kórházi tevékenységéről.

 

9.1.6 NAGY FŐBÍRÓ

A Nagy Főbíró a Rend legfőbb törvényi tisztségviselője lesz. Ő lesz felelős,a Rend többi törvényi tisztségviselőjével a Rend jogi ügyeiért, és tanácsot fpg adni a Nagymesternek, a Nagymesteri Tanácsa és a joghatóságoknak a Rendet érintő jogi ügyekben.

 

9.1.7 NAGY ALKANCELLÁR (IGAZGATÁS)

Nagy AlKancellár (Adminisztráció) a Rend fő adminisztratív tisztségviselőjeként jár el, ő felelős az összes igazgatási ügyért.

 

9.1.8 NAGY ALKANCELLÁR (PÉNZÜGY)

Nagy AlKancellár (Pénzügy) a Rend fő pénzügyi tisztségviselőjeként jár el, ő felelős az összes

pénzügyért.

 

10 CIKKELY

 

10.1 A REND SPIRITUÁLIS VÉDELMEZŐJE

Régi hagyományok alapján a Rend Spirituális Védelmezője Őszentsége a Görög Melkita Katolikus egyház feje, Antiochia és az Egész Kelet, Alexandria és Jeruzsálem Pátriarkája. Ő a lelki integritás őrzője. A Spirituális Védelmező lelki támaszt és útmutatást ad a Rendnek az Egyházi Nagyperjel támogatásával és vele együttműködésben. A Spirituális Védelmező képtelensége vagy távolléte esetén az Egyházi Nagyperjel fogja viselni az ő felelősségét.

 

11 CIKKELY

11.1 A REND IGAZGATÁSA

A Nagymester és a Rend Nagymesteri Tanácsa Alapszabályokat, törvényeket és Szabályzást hirdethet ki, - amennyiben ezek nem ellentétesek jelen Alkotmány rendelkezéseivel,- ahogyan szükséges vagy kívánatos a Rend kormányzására.

 

11.2 A REND TÖRVÉNYEI, ALAPSZABÁLYA, IGAZGATÁSI POLITIKÁJA ÉS SZABÁLYOZÁSAI

A Rend Nagymesteri Tanácsa olyan törvényeket és azok módosításait hozhatja meg, amelyek nem ellentétesek jelen Alkotmánnyal, a szerint, ahogy szükséges és kívánatos lehet a Rend kormányzásához. Az ilyen törvények és módosításaik jóváhagyása a Nagymesteri Tanács jelenlévő tagjainak nem kevesebb, mint kétharmadának (2/3) igenlő jóváhagyását igényli. Ezeknek a módosításoknak azonnali hatásuk lesz, és kihírdetik a tagságnak. Mindazonáltal, a Nagymesteri Tanács következő gyűlésének ratifikálnia kell, s ha nem ratifikálja, akkor érvénytelen. A Nagy Al Kancellár (igazgatás) a törvényekről és azok módosításairól másolatot tart meg, amely mutatja azok kihirdetésének keltét.

A Nagymesteri Tanács, vagy annak releváns bizottságai olyan Alapszabályokat, Igazgatási politikákat és Szabályzásokat, valamint ezek módosításait hirdethetnek ki, úgy, ahogyan szükségessé és kívánatossá válhat a Rend irányítására, amennyiben ezek nem ellentétesek jelen Alkotmány egyik rendelkezésével, illetve a Rend törvényeinek rendelkezésével sem.

Az ilyen Alapszabályok, Igazgatási politikák és Szabályzások jóváhagyása a Nagymesteri Tanácsjelenlévő tagjainak nem kevesebb, mint kétharmadának (2/3) igenlő jóváhagyását igényli. A Nagy AlKancellár (igazgatás) az összes Alapszabályról, Igazgatási politikákról és Szabályzásokról és azok módosításairól másolatot tart meg, amely mutatja azok kihirdetésének keltét.

 

11.3 NAGYMESTERI HATÁROZATOK

A Nagymester fogja kiadni a Nagymesteri határozatokat az összes Tisztségviselő és a joghatóságok vezetőinek kinevezéséről, továbbá olyan törvényeket, amelyekre a Nagymester funkcióinak kivitelezéséhez szükség lehet. A Nagymesteri Határozat nem lehet ellentétes az Alkotmánnyal, vagy Alapszabállyal, törvénnyel, Igazgatási politikával vagy Szabályzással, sem nem léphet a helyükbe.

 

12 CIKKELY

12.1 A REND NEMZETI JOGRENDJEI

A Rend jogrendjeit a Nagymester hozza létre a Nagymesteri Tanácstanácsára. Egy nemzet joghatósága legalább húsz (20) tagból áll.

 

12.2 A JOGHATÓSÁGOK ALKOTMÁNYA, TÖRVÉNYEI ÉS SZABÁLYZÁSAI

A Rend és a Rend minden egyes joghatósága elfogad egy Alkotmányt, és olyan törvényeket és szabályzásokat, amelyek tanácsosak vagy szükségesek az adott joghatóság helye szerinti jogi környezetben. Ennek a rendelkezésnek alapján elfogadott Alkotmány nem lehet ellentétes a Rend Alkotmányával, Alapszabályával, törvényeivel, Igazgatási politikáival vagy Szabályzásával, a nagymesteri határozattal, sem nem léphet helyükbe.

 

13 CIKKELY

13.1 AZ ALKOTMÁNY MÓDOSÍTÁSAI

A Rend jelen Alkotmánya módosítható vagy másképp változtatható a szavazásra kvalifikált személyesen jelen lévők vagy megbízottaik, plusz a szavazásra jogosult joghatóságok nem kevesebb, mint 2/3-ának (kétharmad)

igenlő szavazásával, az ilyen javasolt módosítás vagy változtatás 8 Cikkely, 8.3. szakaszában leírtaknak megfelelő publikálását követően.

13.2 NYELV

Ez az Alkotmány angol, francia, német és spanyol nyelveken lép hatályba. amelyek a Rend hivatalos nyelvei. Amennyiben az Alkotmány értelmezése szükséges, akkor az angol nyelv az irányadó.

 

13.3 SZÁM ÉS NEM

Bármikor, ahol egyes számot használnak ebben az Alkotmányban, ahol a szövegösszefüggés azt megkívánja, az egyes szám magába foglalja a többes számot és fordítva. A hímnem, a nőnem és a semlegesnem mind magába foglalja a többi nemet is.