A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend Jogszabályai

A jogszabályok részletezik és leírják a Rendnek az Alkotmány által megkívánt szabályait

Fordította: H.E. The Chev. Prof. Dr.
Gyulafalvi és Váralljai Csocsány Jenő EGCLJ.

1. BEVEZETÉS

1.1 A jogszabályok érvénybe lépése.
A jogszabályokat az Alkotmány 11. Cikkelyének 11.1 paragrafusának megfelelőleg a ---/06 számú Nagymesteri határozat teszi érvényessé és bocsátja ki.

1.2 A jogszabályok helyesbítése.
A jogszabályokban való bármely változtatást vagy hozzáadást a Nagymesteri Tanácsnak kell jóváhagyni, amint azt az Alkotmány 11. cikkelyének 11.2 paragrafusa előírja.

2. A REND SZERVEZETE

2.1 A Rend jogi alakja.
A Rend jogi személyiségét „A (Nemzetközi) Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend", (No. 5387048 számú Társaság), néven nemzetközileg Angliának és Walesnek Társaságokat Lajstromozója hozta létre mint bekebelezett Társaságot az 1985-ös Társasági Törvény alapján.
2.2 A Rend Küldöttségekre, Parancsnokságokra, Bailiwickekre (Ispánságokra) és Nagybailiwickekre (Nagyispánságokra), Perjelségekre és Nagyperjelségekre oszlik. Nincs különbség Nagyperjelség és Nagybailiwick (Nagyispánság), Perjelség és Bailiwick (Ispánság) között, minthogy ezek a nevek történeti okok miatt léteznek.

Ezen okmány további részé amikor a Bailiwick (Ispánság), illetve Nagybailiwick (Nagyispánság) kifejezést használja, úgy lehet venni, hogy az a Perjelségre illetve Nagyperjelségre is vonatkozik.
A Nemzeti Joghatóságok szerkezetét a Nagymester által kinevezett Nagy Tisztségviselők központi egysége támogatja, akiknek a tervek ellenőrzésére és a program-támogatására illetőleg meghatalmazásuk és felelőségük van a Rend működési programját, közigazgatását és pénzügyeit illetően.

2.3 Nemzeti Joghatóságok
Nemzeti Joghatóságokat a Nagymester hatalma állít föl, illetve erősít meg. Nagymesteri határozattal. Csak az ilyeténképpen szabályosan fölállított Nemzeti Joghatóságok használhatják a Rend nevét, kitüntetéseit és jelvényeit. Meg kell jegyezni, hogy a Rend neve, jelvényei és jellege törvény által védett lajstromozott védjegyek.
Nemzeti Joghatóságoknak el kell számolniuk a Nagymesternek, és azokat Nagybailiwicknek (Nagyispánságnak) vagy Bailiwicknek (Ispánságnak) nevezik.
A Nagybailiwick (Nagyispánság) vagy Bailiwick( Ispánság) rendesen kisebb parancsnokságoknak nevezett joghatóságokra oszlik, de azoknak nincs független statusok Nagybailiwickükön (Nagyispánságukon) illetve Bailiwickükön (Ispánságukon) kívül. A parancsnokságok fölállítását és elnevezését a Joghatóság feje javasolja, de a Nagymesternek kell jóváhagynia.
A küldöttség a Rend tagjainak kevesebb, mint tizenöt főből álló társulta.

2.4 A Joghatóságok fejei.
A Joghatóságok fejeit a Joghatóságok ajánlják a Nagymesternek jóváhagyásra és kinevezésre. A Rend kormányának közvetlen képviselőiként működnek Joghatóságukban.
Egyedül ők felelősek és elszámoltathatók a Nagymesternek minden hivatalos és nem hivatalos ügyről és tevékenységről, a pénzügyekről és tagságról mind a Nemzeti Joghatóságukon belül mind pedig a függő Al-joghatóságokért a Rend Alkotmánya, jogszabályi és szabályai szerint.
Megbízhatják, amint szükséges vagy kívánatos, helyettesüket vagy Kancellárukat.
Joghatóságuk minden tagja számára Évi Közgyűlést kell tartaniuk. A közgyűlésen való szavazásra más eljárásokra vonatkozó előírásokat a joghatóságok jogszabályai tartalmazzák

2.5 A joghatóságok jogszabályai.
Mindenegyes Joghatóság jogszabályainak hiteles angol fordítását be kell nyújtani a Nagykancelláriának jóváhagyásra.
A joghatóságok fejei felelősek arra, hogy fönntartsák Joghatóságuk jogi statusát országuk törvénye szerint. A Joghatóságoknak a Rend folyó lajstromán kell állniuk.

2.6 A Joghatóság Tisztségviselői
A Joghatóságok fejei a Nagymesternek egyén(eke)t fog ajánlani, hogy Helyettes Bailiffnek (Helyettes Ispánnak) és/vagy Kancellárnak kinevezzék.
A Joghatóság fejeinek a Nagymestertől átruházott hatalma van arra, hogy főtitkárt, főpénztárost, Ispotályost, Alamizsnást, az Al-joghatóságok fejét, és olyan további helyi tisztségviselőt nevezzen ki, amint az szükséges.
A Joghatóságok fejei, Joghatósági főkáplánt fognak kinevezni a különböző egyházi tagokból. ((Lásd 5.4)
A közigazgatási kinevezésekre használt összes elnevezésnek tükröznie kell a tisztség feladatait, és meg kell felelnie azoknak, amelyeket máshol használ az Alkotmány, a jogszabályok, vagy az Általános Szabályok.
A Szertartásokra vonatkozó kinevezéseket az Általános Szabályok tartalmazzák.
A korábbi Nagymesterek által jóváhagyott minden más elnevezés érvényes marad, amíg ezek az elnevezések természetesen kihalnak.

2.7 A joghatóság fejeinek a változása.
A Joghatóság vagy Áljoghatóság fejének változásával, azoknak minden nem a Nagymester által kinevezett tisztségviselője újra kinevezés alá kerül. Kinevezésüket tíz évre kapják a Joghatóság fejének tetszése szerint.

2.8 Al-joghatóságok
Al-joghatóságok nem alkotják a Rend kormányának részét, de azok minden tisztségviselője ugyanolyan határidővel és feltételekkel megy nyugalomba, mint a Rend kormányának tagjai.
2.9 A Joghatóságok szertartási hagyatéka
Minden Joghatóság rendelkezik ugyanolyan nagyságú és anyagú nemzeti lobogóval és rendi lobogóval körmeneti kereszttel (máltai kereszttel) szertartáshoz való karddal, és zöld bársony párnákkal a kitűntetések viteléhez.
2.10 Örökletes parancsnokságok.
Számos örökletes parancsnokság létezik, melyek közvetlenül a Nagymestertől függenek, melyeket ő iktat be, s melyek nincsenek alávetve azoknak a helyi Joghatóságoknak, melyeknek földrajzi területén léteznek. Kivételesen további örökletes parancsnokságokat állíthat föl a Nagymester bizonyos föltételekkel, amelyeket Nagymesteri Határozat állapít meg.
Az Örökletes Parancsnok kinevezhet a Nagymester, illetve a Nagyparancsnok írott jóváhagyásával egy Helyettes Parancsnokot és egy Kancellárt. A tagoknak több mint 50 %-a az Örökletes Parancsnok családjából kell, hogy származzék. Az ilyen parancsnokságok kötelezettségeit és munkáját a Kinevezési Határozat szabályozza.
AZ Örökletes Parancsnok halála vagy nyugalomba vonulása esetén minden tagnak utódot kell választani ugyanabból a családból. A javaslatot ekkor a Nagykancellárnak kell küldeni megfontolásra és elintézésre. A Nagymester előjoga, hogy elfogadja, vagy elvesse az ilyen javaslatot.
2.11 Nemzetközi Nagybailiwick (Nagyispánság)
Korábban azok a tagok, akik nem akartak vagy nem tudtak Nemzeti Joghatóságokhoz tartozni, „In Gremio Religionis [= a Rend kebelében]" statust kérhettek, amelyben közvetlenül a Nagykancellárnak jelentettek. Ennek helyébe most Nemzetközi Nagybailiwick (Nagyispánság) került fölállításra, amelybe jelentkezhetnek belépésre az ilyen tagok, és azok a tagok, akik jelenleg In Gremio Religionis tartoznak.

3.KÖZIGAZGATÁS.

3.1 A Nagymester részvétele az összejöveteleken
A Nagymester, vagy megbízott képviselője részt vehet a Rend bármely összejövetelén hivatali minőségében.

3.2 Más joghatóságok tagjaival való kapcsolat.
Jól lehet intézkedések vannak a tagok közötti nemzetközi párbeszédre formális szinten, a Rend céljainak és szándékainak elérésére irányuló tevékenység végett a Rend egyes tagjai közötti nemzetközi párbeszédet bátorítjuk. Az egyéni természetű ilyen kapcsolatoknak a tag saját Nemzeti Joghatóságának teljes jóváhagyásával kell hogy történjék, és minden alkalommal gondoskodni kell arról, hogy biztosítani lehet azt, hogy az ilyen kapcsolatokban résztvevőknek mind tisztességes szándékú tagsága van.

3.3 Megbízott útján való szavazás.
A Renden belül minden szavazás személyesen kell, hogy történjék. Semmiféle megbízott útján történő szavazást nem lehet elismerni, kivéve amit az Alkotmány" Általános Káptalant illető 8.3 [számú] esete megenged.

3.4 A Nemzeti Joghatóságon kívül élő tagok.
Azok a tagok, akik időlegesen attól az országtól eltérő országban élnek, mint amiben rendesen laknak, rendes lakóhelyük országa Joghatóságának fejének hozzájárulásával annak a Nemzeti
Joghatóságnak a tiszteletbeli tagságért folyamodhatnak, amelyben élnek. Elvárják tőlük, hogy részt vegyenek annak a Joghatóságnak minden munkájában és gyülekezetében, de nincs joguk arra, hogy szavazzanak abban a Joghatóságban. Tagok, akik olyan országban élnek, ahol jelenleg nincsen Nemzeti Joghatóság, folyamodhatnak arra, hogy csatlakozhatnak a Nemzetközi Bailiwickhez (Ispánsághoz).

3.5 Évi jelentés és pénzügyek.
A Rendben az év január elsejétől december 31-ig tart minden évben, a pénzügyi év is ugyanilyen.
Szükséges, hogy a Nemzeti Joghatóságok pénzügyi jelentését számvizsgálók ellenőrizzék. A Rend bankszámláját tilos, egyén illetve egyének nevében tartani.
A Nemzeti Joghatóságoknak jelenteni kell a Pénzügyi Helyettes Nagykancellárnak a részleteit minden bankszámlának, és a számvizsgálójuk nevét és címét.
A Nemzeti Joghatóság „számvizsgálói" kifejezés a Nemzeti Joghatóság minimum két tagjára vonatkozik, akik nem tisztségviselők a joghatóságban, akik megfelelően képzettek és elégséges tapasztalatuk van a Rendben, hogy jól értesült ítéleteket alkossanak a számlákról.
A Nemzeti Joghatóságoknak évi jelentést kell tenni a Pénzügyi Helyettes Nagykancellárnak, hogy az hozzá érkezzék az évet követi március 31-ig, amely az általa megkövetelt formában részletezi:
- a tagokat rang szerint az év elején és végén;
- az év folyamán belépett tagjelölteket az adományozott rang szerint;
- az előléptetések számát, rangját és GC számát;
- azoknak a tagoknak nevét, akik meghaltak vagy lemondtak;
- a Rend Nagykancelláriájának számlájára átutalt pénzek tétel szerinti részletezését;
- évenkénti számvizsgált jelentést.

3.6 Tagdíjak és belépti díjak.
A Rend tagságának követelménye, hogy mindenegyes tag, fizesse ki előre a belépti díjat, évi tagdíjat és szállítás díjat (előléptetési díjat), amint azt időről időre a Nagy Végrehajtó Bizottság maghatározza.
Amíg a Nemzeti Joghatóságnak az ilyen befizetéseket meg nem teszik, a megszerzett tagság illetve rangra vonatkozóan nem lehet kibocsátani a tagságról illetve előléptetésről szóló okiratot.
Minden [szóban forgó] díjat egyenesen a Nemzeti Joghatóságnak kell fizetni. A [szóban forgó] díjaknak azt a részét, ami a Nagykancelláriának jár, március 31-ig, kell a Pénzügyi Helyettes Nagykancellárnak elküldeni.
A Renden belül a különböző Joghatóságok fejei, a Pénzügyi Helyettes Nagykancellár tanácsára a Nagymester jóváhagyásával fölfüggesztheti, elengedheti illetve megváltoztathatja az ebben a szakaszban [foglalt] követelményeket egyes esetekben.

3.7 A Nagykancellária jelentése.
A Pénzügyi Helyettes Nagykancellárnak számvizsgált számlákat kell őriznie a Kancellária minden bankszámlájáról és évi jelentést kell beadnia, hogy az a Nagy Végrehajtó Bizottsághoz érkezzék a következő évben március 31-ig, ami részletez
- minden pénzt, ami a Nagy Kancellária számláira befolyt;
- számvizsgált számlákat az évnyitó és évzáró jelentéssel;
- a Kitűntetések Nagyőrének számláit;
- a Rend tulajdonában vagy birtokában levő javakat.
Ezenkívül:
- a Pénzügyi Helyettes Nagykancellár beterjeszti a működő büdzsét jóváhagyás végett a Nagymesteri Tanácsnak minden év őszén.
- A Nagykancellária bankszámláit a Nagy Végrehajtó Bizottság által három évre kinevezett hivatásos számvizsgálók cége fogja számvizsgálni. Az ilyen kinevezést meg lehet újítani további három éves időszakra ugyanolyan engedéllyel .
- A Nagykancellária számláinak a jóváhagyásukat követően a Nagy Végrehajtó Bizottság a Pénzügyi Helyettes Nagykancellárt ellátja jóváhagyásuk írott megerősítésével és a fölmentésével, minden pénzügyi felelősség alól, amely a számlákból fölmerülhet.
- A Pénzügyi Helyettes Nagykancellár egybefoglalja a Joghatóságok fejeinek évi jelentését a Kancellária számláinak jelentésével együtt a Rendre vonatkozó teljes jelentéssel, amelyet jóváhagyásra benyújt a Nagy Végrehajtó Bizottságnak azon év szeptemberének vége előtt. Jóváhagyásuk után a Nagy Végrehajtó Bizottság szétosztja a jelentést a Joghatóságok fejeinek.

3.8 Belső Számvizsgálás.
A Nagyfelvigyázó belső számvizsgálásokat végez a Rend, minden pénzügyi tevékenységéről tetszése szerint, de legalább évenként a Rend Nagyparancsnokával való tanácskozás alapján.

3.9 Az ispotályos, jótékonysági és más tevékenység évi jelentése.
A joghatóságoknak évi jelentést kell küldeni a Közigazgatási Helyettes Nagykancellárnak, hogy hozzá érkezzék a következő év március 31-ig, amely részletezi a joghatóságban végzett minden munkát és tevékenységet. Az ispotályos és jótékonysági munkákról szólót a Nagyispotályosnak kell küldeni.

3.10 A Rend évi jelentése.
A Rend Nagyparancsnoka a Végrehajtó Bizottsággal egyetértésben felelős a Rend évi jelentésének elkészítéséért, amely fölöleli annak pénzügyi, és jótékonysági ispotályos és ökumenikus tevékenységét.

3.11 Az ügyvezetés felülvizsgálata.
Amennyiben kellő ok van rá a Nagymesteri Tanácsnak, hatalma van arra, hogy utasítsa a Nagy Végrehajtó Bizottságot, hogy végezzen felülvizsgálatot valamely Nemzeti Joghatóság ügyviteléről. Ezt két vagy több a Nagy Végrehajtó Bizottság által kinevezett a felülvizsgálásra kerülő Nemzeti Joghatóságon kívülálló Rangidős Tisztségviselő végzi. A Nagy Végrehajtó Bizottságtól rájuk ruházott hatalmuk van, hogy megvizsgálják a felülvizsgálatra kerülő Nemzeti Joghatóság ügyvezetését és köztájékoztatási gyakorlatát és jelentsék a Nagyvégrehajtó Bizottságnak.

3.12 Aláírások.
A rend kormányzatára vonatkozó Nagymesteri Határozatokat a Nagymesternek, a Nagykancellárnak és a fő Nagytisztviselők közül egy másik tagnak kell aláírnia. Minden más Nagymesteri Határozatot és a Joghatóságok fejeit és a Rend tagságát illető Oklevelet, valamint a közigazgatásra vonatkozó ügyekben a Nagymesternek, a Nagykancellárnak vagy a Nagymesteri Tanács egy tagjának és a Nagyelőadónak kell aláírnia. Az előbb említett okiratok, hacsak nem viselik a jelzett aláírásokat minden esetben semmisek és érvénytelenek.

3.13 A Rend Levéltára.
A Rend Levéltárát Máltában a „ta Lanzun" kastélyban helyezik el.

3.14 A Rend pecsétei.
A Nagymester és a Kisegítő titkos pecsétei:
A Nagymester illetve a Kisegítő teljes címere „Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend" és „Nagymester" illetve „Kisegítő" a Rend valamely hivatalos nyelvén írott fölirattal körülvéve
A Rend nagypecsétje:
A Rend teljes címere körülvéve a „S. Ordinis Sancti Lazari in Jerusalem" fölirattal körülvéve. A Rend nagypecsétjét a Nagymester utasítása biztonságban helyezik el. A nagypecsétet a tisztség címének megkülönböztetésével használja még a Rend Nagyparancsnoka, a Rend Nagyperjele, az Egyházi Nagyperjel, és a Rend Nagykancellára.
A Nagymesteri Tanács tagjainak a pecsétjei:
A nyolcágú kereszt körülvéve a Rend Láncával a Rend valamely hivatalos nyelvén írott „Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend" és a tisztség illetve működés föliratával körülvéve.
A joghatóságok pecsétjei:
A Rend címere a Rend valamely hivatalos nyelvén vagy a joghatóság országában beszélt nyelven írott „Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend" a joghatóság neve és a tisztség illetve működés föliratával körülvéve. Csak a Joghatóságok fejei (például a Nagyperjelek, Nagybailiffek (Nagyispánok), Perjelek, Bailiffek (Ispánok) Parancsnokok, Megbízottak, Örökös Parancsnokok) helyettesük és a Kancellárok jogosultak ilyen pecsét használatára.
A Rendben használt minden pecsétet lajstromozni kell a Rend Címerbírájánál és a Rend Nagykancelláránál.

3.15 Fölöttes tisztségviselő ellen panasz.
Amennyiben alárendelt tisztségviselő vagy tagnak panasza van fölöttes tisztségviselője ellen panaszt emelhet a fölsőbb hatóságnak másolattal azon fölöttes tisztségviselőnek. A bepanaszolt tisztségviselőnek nincs hatalma arra, hogy megakadályozza az ilyen panasz lebonyolítását. Amennyiben nem a Nagykancellár kapja az ilyen panaszt, akkor neki is kell másolatot küldeni.

3.16 A Rend hivatalos szertartásai.
A Rend minden szertartását ökumenikus szertartásként kell végezni olyan módon, hogy az a résztvevők közül senkinek a keresztény hitét vagy szokásait meg ne sértse.

3.17 A rend keresztjének használata.
A Rend keresztjét használhatja maga a rend, a jóváhagyott joghatóságai, önkéntes testületei és az összes lajstromozott és működői, egyéni tagjai az MLJ rangtól fölfelé.

3.18 A Rend címerének használata.
A rend címerét mottóval vagy anélkül maga a rend és jóváhagyott joghatóságai használhatják, de egyéni tagjai nem.

4.TAGSÁG

4.1 A rend tagsága.
A Rend jogszabályainak és szabályainak megfelelőleg olyan jellemes hölgyeket és urakat lehet ajánlani a Rend tagságára, akik a Rend hitelét emelik, és küldetésére előnnyel járnak.

4.2 A tagság föltételei.
Minden személynek, akit a Rendbe felvételre ajánlanak a Keresztény Hit gyakorló tagjának kell lennie. Ép elméjűnek kell lenniük és olyan jövedelműnek, és helyzetűnek, amely megengedi, hogy tisztességesen éljen és hogy megtarthassa teljesen és szabadon a Rend törvényeit és határozatait és az abban való tagság kötelezettségeit.
Minden fölvételre jelöltet (tagjelöltet) kell, hogy két lovag ismerje, vagy egy lovag és két Parancsnok, akik személyesen kell, hogy ismerjék és kezeskednek a Rendbe való fölvételéhez.
A fölvételre jelöltek (tagjelöltek) keresztény hitűek, [és] jó jelleműek kell hogy legyenek, és alkalmasok arra, hogy a Rend tagságával járó kötelezettségeket és kötelességeket teljesítsék.
Minden fölvételre jelöltnek ki kell töltenie írásban a folyamodványt a Rend által előírt formában, és be kell nyújtani felülvizsgálatra életrajzot a keresztelési bizonylat másolatával. Ha a keresztelési bizonylatot nem lehet megkapni, azt helyettesítheti a jelölt Egyháza tisztségviselőjének nyilatkozata, amely tanúsítja, hogy a jelölt gyakorló keresztény.

4.3 Kor a fölvételre.
Kivéve azon eseteket, melyeknél a Nagymester Határozattal másképen határoz, és azon tagjelöltek esetét, akik belépésre való jogot az öröklési jog okán igényelik, senki tagjelöltet nem vesznek föl a Rendbe hacsak nem érte el a 24 évét avatásának idején, vagy tizenhat évet a Fegyvernök rangja esetében. A Fegyvernök rangú nem szavazhat a Joghatóságban és az csak addig érvényes amíg huszonegy éves korát eléri.

4.4 A tagság illetve a rang hatályos időpontja.
A tagság akkor kezdődik és a rangok attól fogva hatályosak, amikor a vonatkozó tagsági, vagy rangemelési okiratokat aláírták.

4.5 Tagok gyermekeinek örökletes fölvétele.
Lovagok és Dámák és az azokon fölöttiek fiai és leányai folyamodhatnak a Rendben való tagságra örökletes jog okán, ha betöltötték a tizennyolcadik életévet. A Nagymester, ha megállapítja, hogy az ilyen tagjelölt máskülönben megfelel fölvételre, a tagjelöltet fölveszi, mint tagot illetve ilyen magasabb rangba, amilyenbe a Nagymester megfelelőnek ítél az adott eset körülményeinek megfelelően.
A jogi lovagok (dámák) fiai és leányai, akiket öröklési jog okán vettek föl, amint elérik a lovag vagy dáma rangját, újra bizonyítják a jogi osztályhoz való igényüket, vagy az ilyen bizonyíték hiányában a kegyelmi kategóriába nyernek fölvételt.

4.6 Rangok a Rendben.
Emelkedő sorrendben a rangok a Rendben [a következők]:
- Fegyvernök (Esq)
- Tag (MLJ)
- Tiszt (OLJ)
- Parancsnok (CLJ)
- Lovag vagy Dáma kegyelemből (KLJ, DLJ)
- Jogi Lovag vagy Jogi Dáma (KLJ, DLJ)
- Lovagparancsnok vagy Dámaparancsnok kegyelemből (KCLJ, DCLJ)
- Jogi Lovagparancsnok vagy Jogi Dámaparancsnok (KCLJ, DCLJ)
- Nagykeresztes Lovag vagy Dáma kegyelemből (GCLJ, DGCLJ)
- Nagykeresztes Jogi Lovag vagy Jogi Dáma (GCLJ, DGCLJ)
A nagykeresztes rang a legmagasabb kitűntetés jegye. Ez a rang, államfőknek, miniszterelnököknek és (állami) minisztereknek kormányzóknak tábornokoknak stb., a Nagymesteri Tanács tagjainak a Joghatóságok fejeinek és a Rend más kiváló tagjainak van fönntartva, akik a Nagymestert hűségesen és kivételes megkülönböztetéssel szolgálták.
A különböző rangokhoz szóló megszólítások:
Confrère Consoeur az Fegyvernöknek az MLJ-nek OLJ-nek és a CLJ-nek,
Lovag a KLJ-nek,
Dáma a DLJ-nek,
Lovag a KCLJ-nek,
Dáma a DCLJ-nek,
Nagyméltósága a Lovag a GCLJ-nek,
Nagyméltósága a Dáma a DGCLJ-nek.
A tagoknak nem szabad más, a rendre vonatkozó előtagot használni, mint azokat, melyek [éppen megelőzőleg] föntebb lettek előírva.

4.7 A tagság osztályai.
A Rendbe való fölvételnek két osztálya van a Lovagi rangban, és afölött, ezek a kegyelemből illetve jogból. Rendesen egy tagjelöltet sem vesznek föl a jogi osztályba, hacsak nem felel meg az alábbi 4.8. paragrafusban meghatározott szempontoknak. Azok a tagok, akiket a jogi osztályban vettek föl, jogosultak a Rend Jogosság Keresztjének viselésére. Azokat a tagokat, akik nem tudnak örökletes nemességükről bizonyítékot nyújtani, ezen szempontoknak megfelelően, mindig a kegyelemből osztályba veszik föl.

4.8 A jogi osztályba való fölvétel követelményei.
A jogi osztályba jelentkezők benyújtják címerüket, és esküvel erősített kérvényt fölsorolván a jelentkező minden egyes fölmenőjét addig a fölmenőig, akinek a nemessége és rangját ésszerű kétség nélkül meg lehet állapítani.
A kérvényben fölsorolt minden nemzedéket, elégséges bizonyítékkal kell alátámasztani jelezvén a megnevezett személyek születésének házasságának és halálozásának (amennyiben fennforog) helyét és idejét.
A Renden belül mindenegyes Joghatóság [maga] határozza meg a saját szempontjait a jogi osztályba való fölvételéhez, és másolatot tesz le a Nagykancellárnál az ilyen szempontokról, melyeknek meg kell felelni a Nagymester által jóváhagyott minimális követelményeknek.
Ősi hagyomány szerint a Rend egyházi tagjait, akik a katolikus egyházban bíborosi rangjuk van, föl lehet venni a jogi osztályba, minthogy a protokoll őket a „Római Katolikus Egyház hercegeinek ismeri. Ez az előírás egyenlőképen érvényes más keresztény felekezetek egyenértékű méltóságaira.

A Jogosság keresztje nem nyújt különös minőséget a tagnak, minthogy mind egyenlőek; az egyszerűen a hagyomány jelképe és emlékeztető arra, hogy mi volt a Rend ősi történetén keresztül.

4.9 Papság.
Minden papot és a keresztény hit lelkészeit, mint egyházi tagokat (a Rend Káplánjait) veszik föl. Tagjelöltek, akik papok vagy lelkészek a 4.2 paragrafusban előírt bizonylatokon kívül be kell nyújtaniuk saját egyházi följebbvalójától bizonyítékot, arról, hogy érvényesen fölszentelték és hogy jó becsületű lelkésze vagy papja saját felekezetének.
A papság ragjai az alacsonyabbtól a magasabb sorrendjében:
- Segéd Káplán (AChLJ) – egyenértékű rang OLJ.
- Káplán (ChLJ) egyenértékű rang CLJ,
- Rangidős Káplán (SChLJ) egyenértékű rang KLJ vagy KCLJ,
- Egyházi Nagykeresztes Káplán vagy Főpap Káplán – egyenértékű rang GCLJ.
Az Egyházi Nagy Kereszt szigorúan fönn van tartva minden keresztény felekezet bíborosainak, pátriárkáinak (érsekeinek) püspökeinek és apátjainak, valamint az Egyházi Nagyperjelnek.
A különböző rangoknak szóló megszólítások
- az AchLJ-nek Tisztelendő,
- a ChLJ-nek Főtisztelendő,
- a SChLJ-nek Nagyon Tisztelendő,
- a EGCLJ-nek Őnagyméltósága vagy Főmagassága.
Minden nemzeti joghatóságban a joghatóság feje, a Rend Egyházi Nagyperjelével kapcsolatban kinevez joghatósági főkáplánt. A papság minden kinevezését, az egyes Joghatóságokban a joghatósági főkáplánhoz kell küldeni jóváhagyás végett.

4.10 A tagságért folyamodás eljárása.
Jelöltek a Rend tagságára folyamodványukat a 4.2 paragrafusban előírt bizonylatokkal kísérve két példányban kell hogy beterjesszék joghatóságuk Fölvételi Bizottságának, melynek [még] jóvá kell hagynia a jelöltet.
Az ilyen jóváhagyást követően a helyi Joghatóság Fölvételi Bizottsága átküldi a folyamodványt javaslatával a Joghatóság megfelelő, ehhez tartozó tisztségviselője révén a Nagykancelláriának.
A Rend Fölvételi Bizottsága dönti el a fölvételt, a rangot és az osztályt a helyi Joghatóság Fölvételi Bizottsága ajánlásától megfelelőleg irányítva, és ha jóváhagyja, átküldi a folyamodványt határozatával együtt a Nagymesternek, aki dönt a tagjelölt fölvételéről, és megerősíti a rangot és osztályt. A Nagymester döntése végleges, és semmi fellebbezésnek nincs helye.
A Nagymester átadhatja egészben vagy részben, ezen kötelezettségeit a Rend Nagyparancsnokának a Rend Nagyperjelének, a Rend Nagykancellárának, vagy valamely Nemzeti Joghatóság fejének a Nagy Végrehajtó Bizottság tanácsára.

45.11 Kiérdemesültek kinevezése.
a Nagymester által történő Kiérdemesült rang adományozása tisztelet és megkülönböztetés jele és a Nagymesteri Tanáccsal való tanácskozás során történik.
-A nyugalomba vonuló Nagymestert, az Általános Káptalan választhatja meg Kiérdemesült Nagymesternek
- A nyugalomba vonuló Nagytisztségviselőt az Általános Káptalan választhatja meg, Kiérdemesült Nagytiszségviselőnek

A Joghatóság korábbi fejét a Nagymester Kiérdemesült Perjelnek vagy kiérdemesült Bailffnak nevezheti ki.
A kiérdemesült rangnak nincsen végrehajtó hatalma, hanem az, szertartásbeli, és a szertartásban csak a tényleges rangot viselő előzi meg.
A kiérdemesült rangot élethossziglan tartják.

4.12 Jelvények.
A tagoknak meg kell vásárolni Nemzeti Joghatóságuktól a rangjuknak megfelelő jelvényeket. A Jelvények Nagyőre közzéteszi az árakat, melyekért hivatalától a Nemzeti Joghatóságok megvásárolják ezeket a jelvényeket, és azokat az engedélyezett árakat, amelyekért a helyi Joghatóságok eladhatják ezeket a tagoknak hozzáadva a helyi kiadásokat, mint amilyen a postaköltség és valuta árfolyam. Ezekhez az árakhoz szigorúan ragaszkodni kell, hacsak a Nagy Végrehajtó Bizottság engedélyezte valamely Nemzeti Joghatóságnak a fölmentést, hogy
valamely jóváhagyott helyi szállítótól és hogy máshogyan számoljon föl. Ilyen fölmentést meghatározott időszakra adnak.

4.13 Fölavatások.
A Nagymester az egyetlen hatóság, hogy fölavasson valamely tagot beléptekor, előléptetésekor illetve jutalom adományozásakor. Ezen hatalmát, átruházhatja a Joghatóságok fejeinek, vagy Fő Tisztségviselőknek hogy helyettesítsék és ilyen esetben a Fölavató Tisztségviselő egy ranggal alábbra iktathat be, mint amilyen rangban ő maga van.
A Nagyparancsnokot értesíteni kell, kilencven nappal korábban a beiktatás szándékáról.
Amennyiben a joghatóság feje a Nagymestert vagy rangidős tisztségviselőt szándékozik meghívni, hogy jelen legyen a Nemzeti Joghatóság beiktatásánál, az ilyen meghívást a Nagyparancsnokon keresztül kell elküldeni.

4.14 Nem működő tagok.
Azok a tagok, akik elmulasztják, hogy részt vegyenek a Rend ispotályos, ökumenikus vagy más jótékony tevékenységében, és akik elmulasztják tagdíjukat fizetni, a nem működő tagok listájára kerülnek. Minden joghatóság évenként átvizsgálja a tagsági listáját és a Közigazgatási Helyettes Nagykancellárnak szóló évi jelentésben bennfoglalják azoknak a tagoknak a nevét, akik a nem-működő tagok listájára kerültek, ezen paragrafusnak megfelelőleg.
Nem működő tagokat nem kérjük többé, hogy a Rend munkájához hozzájáruljanak, és nem kapnak értesítést a Rend összejöveteleiről. Nem működő tagok pusztán csak a legmagasabb jutalmat viselhetik, amelyet az Érdem Társulatában kaptak, az Érdemérmet és az Érdemkeresztet.

4.15 Áttétel a nem működő tagságból, a működő tagságba.
A nem működő tagot visszatéríthetik a működő lajstromra, Nagykancellárt kérvényezve a joghatóság fején keresztül. Az ilyen kérvény írásban kell hogy legyen, kifejtve az okokat amiért a működő tagsághoz való visszaengedést kérik és tartalmaznia kell a szóban forgó Nemzeti Joghatóság főpénztárosától bizonylatot arról, hogy a tag kifizette összes tagdíját a [kelt] napjáig attól a naptól, hogy nem működő lajstromra került.

4.16 Fenntartott tagság.
Kivételes esetben és a Nemzeti Joghatóság meggondolásától függően a tagok folyamodhatnak a Fenntartott Tagság osztályára, és abban megerősítésre kerülhetnek, ha pénzügyi nehézségeik vannak, de mégis a Rend működő részeként kívánnak maradni, és támogatni kívánják céljait és szándékait.

4.17 Áttétel Joghatóságok között.
Működő tag, kérheti áttételét az egyik Joghatóságból a másikba lakóhelye vagy főfoglalkozása változása miatt. Az ilyen áttételhez, mindkét szóban forgó Joghatóság fejének ajánlása kell és a Nagykancellár jóváhagyása.

4.18 Lemondások.
Minden parancsnoki rangban és az, az alatti rangban levő tag lemondhat. A parancsnoki rangban lévők és az a fölötti rangban lévők a nem-működő tagok lajstromára kerülnek.
Azok a tagok, akik lemondtak, nem viselhetik a Rend jelvényeit és az egyenruháját. Kívánatos, hogy a jelvényeket visszaküldjék a Joghatóság fejének.

4.19 Kizárások.
A tag kizárása vagy tisztségéből való eltávolítása megkívánja, hogy a Nagytó Bizottságnak juttassanak írott folyamodványt, határozott okokat megnevezve mindkét esetben. Támogató bizonylatok szükségesek, hogy ezeket igazolni lehessen. Minimumként a tag kötelességeinek, illetve tagsága, vagy tisztsége feladatainak áthágására vagy rosszul végzésére való lényeges bizonyítékot követel. Hasonlóképen ha valamely tagot bűnügyi vétségben bűnösnek találták, az szintén alapot szolgáltat kizárására vagy elmozdítására. Minden bizonylatot a Nagykancellárnak kell küldeni, aki fölülvizsgálja és elhatározza, hogy a kérvényt közvetlenül megvizsgálhatja-e a Nagy Végrehajtó Bizottság vagy az további vizsgálatot kíván.
A Nemzeti Joghatóságok tagjait illetően az ilyen folyamodványokat a Joghatóság fejének kell benyújtania, és a Nagymesteri Tanács tagjait illetően a Rend Nagyparancsnokának és/vagy a Rend Nagyperjelének. Abban az esetben, ha az ilyen folyamodvány a joghatóság fejére vagy más, magasabb tisztségviselőre vonatkoznék a Jogszabályok 3. [cikkelyében] a 3.15 paragrafus kerül alkalmazásra.
Azokat a tagokat, akik legalább két évig nem működő lajstromon vannak a Rend Nagyparancsnoka kizárhat a Rendből a Nemzeti Joghatóság fejének folyamodására.
Kizárt tagok nem viselhetik a Rend jelvényeit és egyenruháját. Jelvényeiket, a joghatóság fejének kell visszaküldeniük.

4.20 Azok a tagok, akik nem-keresztényekké váltak.
A Rend bármely tagja, aki megszűnik keresztény lenni, annak automatikusan megszűnik a Rendhez való tartozása. Amennyiben visszanyerik keresztény hitüket, a Nemzeti Joghatóságukon keresztül folyamodhatnak a Nagymesterhez, hogy helyezze vissza őket a Rendbe, és ha jó okot tudnak mutatni, és a Nagymester jóváhagyásával, visszahelyezhetők.

5. A REND LELKI ÜGYEI.

5.1 Lelki Tanácsadó Testület.
A Lelki Tanácsadó Testületnek szerepe, hogy támogatást nyújtson a Nemzeti Joghatóságoknak és tanácsoljon a Nagymesternek és a Nagymesteri Tanácsnak minden egyházügyi és lelki kérdésben.

A Tanács, felül fogja vizsgálni az avatási és virrasztás szertartásokat és egyházi eljárásokat avégett, hogy jó gyakorlat folyjék az egész Rendben.
A Tanács tagsága.
a) A Tanács tagsága a Rend Egyházi Nagyperjel e tanácsára a Nagymester meghívására történik.
b) A Tanács tagsága nem fog meghaladni tizenkettőt, de hasznosnak tekinthetnek hivatalból nem-szavazó kinevezéseket tenni, hogy meghatározott munkában segítsenek.
c) A tapasztalat folytonosságának segítésére bizonyos tagokat kezdetben 5 évre neveznek ki, bizonyos tagokat 4 évre és bizonyos tagokat három évre. Ezek után a tagok 5 éves időszakig fognak szolgálni.
d) Tagokat fognak választani minden keresztény felekezetből, már amennyire az gyakorlatilag megvalósítható, hogy amennyire lehet, kiegyensúlyozott képviseletet hozzanak létre.
e) Az Egyházi Nagyperjel lesz a Tanács Elnöke.
f) A Lelki Fővédnök az Egyházi Nagyperjel tájékoztatni fogja minden találkozóról, és minden találkozás ügyrendjéről, jelentéséről és jegyzőkönyvéről.

5.2 Az Ökumenikus Bizottság.
Az Ökumenikus Bizottság egyike a Rend két állandó Bizottságának ( a másik az Ispotályos Bizottság.) A Bizottsághoz tartozik az minden joghatósági főkáplán és az Egyházi Nagyperjel hivatalból vezeti. Az Egyházi Nagyperjel meghívására találkozik, de semmi esetre se ritkábban, mint minden Nagymesteri Tanács találkozásakor.
Az Ökumenikus Bizottság lesz a fő fórum, a Rend és a Rend Nemzeti Joghatóságai a lelki tevékenységének tervezésére ajánlására megvalósítására és kiértékelésére elismerve a Lelki Tanácsadó Tanács tanácsát.
Minden Joghatóságot, a Joghatósági főkáplánja fogja képviselni, vagy megbízott képviselője.

5.3 Joghatósági főkáplán.
Mindenegyes Nemzeti Joghatóság feje a Rend Egyházi Nagyperjelével való tanácskozás alapján ki fogja nevezni a Joghatóságból a Rendnek egy olyan tagját, aki a papságnak idősebb tagja Joghatóságának főkáplánjává. A Joghatósági főkáplán lesz felelős mindent átfogóan a Nemzeti Joghatóság lelki tevékenységének (a stratégiai és taktikai) tervezéséért ajánlásáért, megvalósításáért és kiértékeléséért összhangban a Rend keresztény és ökumenikus természetével.
Minden szervezési és közigazgatási szándékot illetően a Joghatósági főkáplán a napról-napra való működésben a Joghatóság fejének jelent és tervezési ügyekben az Egyházi Nagyperjelnek.
A Joghatósági főkáplán vagy megbízott képviselője részt vesz Ökumenikus Bizottság minden találkásán és cselekvőleg részt vesz az Egyházi Nagyperjellel való minden közlésben beleértve a Nemzeti Joghatóság lelki tevékenységéről szóló évi jelentés elkészítését

5.4 A papság fölvétele a Rendbe.
Avégett, hogy a Joghatóságokat segítsék a Lelki Tanácsadó Tanács fogja megvizsgálni a papok azon fölvételi kérelmét , amely további tanácsot vagy irányadást kíván és ajánlásokat ad a szóban forgó Joghatóság fejének az ilyen papoknak a Rendbe való fölvételét illetően. Vita esetén az ügyet a Rend Nagyparancsnokához irányítják fölülvizsgálatra, és a Nagymesternek adandó tanácsra, akinek a határozata végleges.

6 ISPOTÁLYOS KÖTELESSÉGEK, ÉS A REND KÖTELEZETTSÉGEI

6.1 A tagok magatartása
A Rend két alapvető alapelven alapul: erős ökumenikus lelki elhatározottság, és elkötelezettség a Lovagság alapelveire és jótékonyságra.

A Rend tagjaitól ezért elvárják, hogy személyes és hivatásos életüket, ezekkel az alapelvekkel összhangban vezessék.
Minden tag a Lovagi és más jótékonyság munkák teljesítésében tevékenyen vesz részt, amint az illik, és megfelel képességeinek, forrásainak és helyzetének. Az ilyen tevékenység összhangban kell hogy álljon, a Joghatóság célsorrendjével és a Rend egészének célsorrendjével valamint céljaival. Ennek megfelelően, a Nagy Ispotályosnak és minden Joghatósági Ispotályosnak vezetést, irányítást, ellenőrzést és kiértékelést kell adnia az egyes tagok ezen tevékenységéről a Nagymesterrel, a Nagymesteri Tanáccsal és a Joghatóságok fejeivel összhangban.

6.2 Ispotályos Bizottság.
Az Ispotályos Bizottság egyike a Rend két állandó Bizottságának (a másik az Ökumenikus Bizottság). A Bizottsághoz tartozik minden Joghatósági Ispotályos és hivatalból, a Nagy Ispotályos vezeti. A Nagy Ispotályos meghívására találkozik, de semmi esetre se ritkábban, mint minden Nagymesteri Tanács találkozásakor.
Az Ispotályos Bizottság szolgál fő fórumként a Rend Nemzeti Joghatóságai és a Rend egésze Ispotályos tevékenysége tervezésére, ajánlására, megvalósítására és kiértékelésére.
Minden Joghatóságot az Ispotályosa képviseli vagy annak képviselője a Nagy Ispotályos jóváhagyásával.

6.3 Joghatósági Ispotályosok.
A Rend minden Joghatósága, a Nagy Ispotályossal való tanácskozással kinevezi a Joghatóságnak olyan tagját, aki hivatásos egészségügyi, vagy megfelelően képzett megfelelője a Joghatósági Ispotályosnak.
A Joghatósági Ispotályos lesz felelős mindent átfogóan a joghatóság fejével kapcsolatban a Nemzeti Joghatóság Ispotályos tevékenységének a stratégiai és taktikai tervezéséért, ajánlásáért, megvalósításáért és kiértékeléséért összhangban a Rend mindent átfogó stratégiai és taktikai céljaival összhangban.
A Joghatósági Ispotályos a Joghatóság fejének jelent a napról-napra való működésről.
A Joghatósági Ispotályos, vagy a Nagy Ispotályos által jóváhagyott képviselője részt vesz az Ispotályos Bizottság találkozásain, és cselekvőleg részt vesz a Nagy Ispotályossal való minden közlésben beleértve az évi jelentést, ami részletezi a Nemzeti Joghatóság Ispotályos tevékenységét.

Budapest 2006 december